best canadian online blackjack echtgeld casino | casinos online real money | http://bozppo.cz/casino-near-atlanta/ | casino slots apk download chip android download | http://bozppo.cz/isle-casino-poker/ BOZP – základní informace – Služby BOZP a PO Milan Kovarik

BOZP – základní informace

woman-1455991_1280-miniBOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje

soubor činností, které zahrnují legislativní, technická, organizační a jiná opatření vytvořená tak, aby docházelo k maximálnímu omezení rizik a škodlivých vlivů na zdraví a zejména život zaměstnanců a návštěvníků, a aby byly co nejvíce ochráněny materiální hodnoty podniků před poškozením během pracovního procesu.

Toho lze dosahovat především vytvářením vhodného pracovního prostředí, přijímat opatření k prevenci rizik, vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a v neposlední řadě také výchovou zaměstnanců k bezpečné a zdravotně nezávadné práci. Toto je dáno zákoníkem práce-zák. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

zdvihnuty-prst-4zdvihnuty-prst-4Za bezpečnou práci a ochranu zdraví zaměstnanců odpovídají v rozsahu svých funkcí všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je, podle ustanovení zákoníku práce, rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění pracovních úkolů. Znalost předpisů je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů.

NÁKLADY SPOJENÉ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP VE FIRMĚ HRADÍ VŽDY ZAMĚSTNAVATEL

Mezi cíle BOZP patří:

  • minimalizace rizika vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání, nehod a havarií
  • dosažení souladu se zákonými předpisy a doporučeními
  • zlepšování firemní kultury

Z těchto cílů také vyplývají některé ukazatele, pomocí kterých firma může sledovat úspěšnost dodržování BOZP ve firmě:

  • množství pracovních úrazů
  • četnost pracovních úrazů
  • kritičnost pracovních úrazů
  • množství nemocí z povolání
  • úrazovost dodavatelů
  • zvýšení firemní kultury na pracovišti

Důležité také je, že pracovníci nemohou pracovat na elektrických zažízeních do 1000 V, jestliže jsou bez elektrotechnické kvalifikace, a to i přesto že byli seznámení s normou ČSN 3403108 o zacházení s elektrickými zařízeními.


V BOZP lze také nalézt, co jsou to vyhrazená technická zařízení – jedná se o vyhrazená zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, plynová. Dále také, co všechno spadá do životního prostředí – ovzduší, voda, půda a vše, co vytváří přirozené podmínky existence organizmů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. S tímto také souvisí manipulace s nebezpečnými látkami, které by mohly znečistit nebo ohrozit podzemní i povrchové vody. Logicky je zde dáno, že každý je povinný chovat se tak, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy a vod. Pokud by však již došlo k úniku nebezpečné látky do půdy, je ten, kdo ji způsobil povinen učinit bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie.

Obaly se zbytky syntetických a olejových nátěrových hmot nebo jimi znečištěné materiály (hadry, papír apod…) jsou dle katalogu odpadů klasifikovány jako nebezpečný odpad.

Předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky svého počínání na životní prostředí je povinen každý občan.

Environmentální aspekty ve firmě jsou takové činnosti firmy, které můžou ovlivnit ŽP.


Jestliže se na pracovišti vyskytuje dodavatel stavebních prací, je povinen vést evidenci pracovníků od nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Tento dodavatel také zajišťuje školení pracovníků a ověřování jejich znalostí a to ze zákona nejméně 1x za 12 měsíců – doporučeno s ohledem na rizikové práce; četnost, obsah a rozsah školení určuje zaměstnavatel.

V případě, že na staveništi působí současně zaměstnanci dvou a více zhotovitelů stavby, má zadavatel stavby povinnost určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. Osoba koordinátora nemůže být totožná s osobou, která odborně vede realizaci stavby ani zhotovitel či jeho zaměstnanec.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi pro fázi přípravy a realizace stavby.

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví NV č. 591/2006 Sb., oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.


Do oblasti BOZP spadá také Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČIP) může za přestupek v oblasti bezpečnosti práce uložit pokutu ve výši do částky od 300 tis Kč – 2 mil. Kč


Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo jste na našich stránkách nenašli potřebnou informaci, neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail.

Not readable? Change text. captcha txt
0