colville casino online slots echtgeld bonus | dendera casino download games android ever | online gambling card games android | european roulette grand online casino dealer Požární ochrana – úvodní informace – Služby BOZP a PO Milan Kovarik

Požární ochrana – úvodní informace

po-uvodni-obsah4

Jak již bylo uvedeno v úvodním textu kurzu, provádění školení na požární ochranu není důležité jen z hlediska bezpečnosti zaměstnanců při případném vzniku požáru, ale také tato povinnost je dána zákonem, a její doržování je tedy povinné (za jejich dodržování je zodpovědný statutární zástupce)

 

 

imageedit_1_9143636617imageedit_1_9143636617Základním dokumentem a nejvyšší právní normou požární ochrany v ČR je zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na tento zákon navazuje vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o PO.

Oba uvedené dokumenty stanoví základní organizační strukturu požární ochrany a povinnosti ústředních orgánů státní správy, právnických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany. Ústředním orgánem pro řízení PO v ČR je Ministerstvo vnitra. Mezi další povinnou dokumentaci PO ve firmě spadá řád ohlašovny požárů nebo evakuační plán.

NÁKLADY NA POŽÁRNÍ OCHRANU BUDOV V ORGANIZACI HRADÍ VŽDY PODNIKATELSKÝ SUBJEKT


Požární ochrana lze dělit na preventivní (předcházení požárům) a represivní činnost (likvidace požáru).

Požární ochrana svou preventivní činností je zaměřena na zabránění vzniku požáru  a dosažení takových předpokladů, aby v případě vzniku požáru byly následky  co možná nejmenší. Všechna preventivní opatření lze shrnout do čtyř základních oblastí:

  1. zabránění vzniku požárů
  2. zamezení rozšíření požáru
  3. zabezpečení evakuace osob a materiálu
  4. vytváření podmínek pro rychlý a účinný hasební zásah

Všechna tato opatření je potřeba realizovat za aktivní účasti zaměstnanců  a prosazovat, aby opatření požární prevence byla součástí pracovních návyků.


V této oblasti je určeno, že každý  je povinen si počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru  a neohrozil tak život a zdraví osob, zvířat a poškození majetku.

Pokud však již dojde z jakéhokoliv důvodu ke vzniku požáru, je každý občan povinnen při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tak vážnému nebezpečí nebo ohrožení života sebe nebo osoby blízké. Povinnost hlásit požár má také každý občan.


Důležité je si také uvědomit, že školení z PO zaměstnanců dané organizace může provádět pouze řádně proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO, přičemž proškolení běžných zaměstnanců by se mělo opakovat nejméně jednou za dva roky a za jeho provedení je zodpovědný vedoucí zaměstnanec a proškolení vedoucích zaměstnanců by mělo být maxilmálně jednou za 3 roky, a to osobou odborně způsobilou v PO.


Ze zákona také vyplývá, že každá organizace musí zpracovávat dokumentaci o členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí.


Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo jste na našich stránkách nenašli potřebnou informaci, neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail.

Not readable? Change text. captcha txt
0