http://bozppo.cz/gold-fish-casino-slots/ | casino del sol events 2016 | http://bozppo.cz/slot-machines-in-choctaw-casino-durant/ o-firme | Služby BOZP a PO Milan Kovarik

Informace o firmě Milan Kovařík - školení BOZP a požární ochrany

P roblematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochranou a souvisejícími oblastmi se zabývám již od roku 1986 ve výrobních i nevýrobních organizacích. V mém případě mi při plnění povinností a prevence v BOZP a PO je nadmíru prospěšná zejména bohatá praxe právě z výrobních i nevýrobních organizací, zkušenosti a odbornost získané při zajišťování správy a údržby majetku, budov, strojů a technických zařízení vč. vyhrazených.

Firmu „Milan KOVAŘÍK“ jsem založil v červnu roku 2001 za účelem poskytování služeb v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v požární ochraně, po načerpání dostatečných teoretických a praktických vědomostí a získání odborné způsobilosti. Naším cílem je dodávat komplexní a kvalitní služby a přispět tak k ochraně toho nejcennějšího co člověk má – k ochraně života a zdraví osob, dále pak majetku a životního prostředí.

Poskytované služby

 • Vypracování a aktualizace zákonné dokumentace BOZP a PO (dokumentace, kterou je zaměstnavatel povinen vést a udržovat v aktuálním stavu na základě právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP)
 • Vypracování a aktualizace vnitropodnikové dokumentace, jejímž cílem je stanovení konkrétních povinností zaměstnanců a jednotlivých stupňů řízení v určitých oblastech BOZP a PO
 • Identifikace a analýza nebezpečí a zhodnocení rizik možného ohrožení životů a zdraví zaměstnanců (dále jen rizika)
 • Návrhy preventivních opatření na ochranu osob před působením rizik a před požáry
 • Zpracovávání oznámení o zařazení prací do druhé kategorie a návrhů na zařazení prací do kategorií třetí a čtvrté, ve smyslu § 37, zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Stanovení a zavedení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Zastupování klienta při kontrolách a jednáních s orgány státního odborného dozoru (na základě plné moci)
 • Odborné posudky k projektové a další dokumentaci z hlediska BOZP a PO
 • Spolupráce při zřizování a následném zajišťování závodní preventivní péče
 • Vyšetřování pracovních úrazů, včetně sepsání záznamu o úrazu, jeho rozeslání na patřičná místa a stanovení opatření proti opakování podobných úrazů, včetně zdokumentování realizace opatření
 • Řízení procesů v rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Vypracování doplňků o BOZP a PO k technické a provozní dokumentaci strojů, zařízení a technologií
 • Podávání informací o BOZP a PO odborovým orgánům, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP a spolupráce s nimi
cv

Další informace o firmě:


Spolupráce s předními odborníky

Naše firma za účelem poskytování odborných služeb co nejvyšší kvality neustále spolupracuje s externími odborníky a specialisty z různých oblastí souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s požární ochranou. Tato spolupráce má zejména dva hlavní důvody, a to:

 1. nutnost neustálého sebevzdělávání a získávání dalších informací a zkušeností u všech osob činných ve firmě, jakožto poskytovatelů odborného poradenství
 2. poskytovat co možná nejkomplexnější a nejkvalitnější služby v oboru, za účelem spokojenosti klientů (možnost zajištění speciálních služeb od externích dodavatelů)


Poskytování komplexních služeb

Pro usnadnění plnění povinností v oblastech BOZP a PO Vám nabízíme činnosti odborně způsobilých osob v obou těchto oblastech.

Dnešní právní předpisy ukládají zaměstnavatelům v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) velké množství úkolů, které musí splnit. Častá změna právních předpisů, přechod k evropskému právu a normám činí tuto problematiku ještě více náročnou. Většina zaměstnavatelů dnes již ví, že v případě zjištěných závad při závažných úrazech, nehodách, požárech, nebo při kontrolách státního odborného dozoru, dochází ke značným finančním postihům. Přesto podle zkušenosti víme, že pokud se nic nestane, většina zaměstnavatelů staví oblasti BOZP a PO do pozadí s tím, že na to jednoduše nemají čas. Při zajišťování výrobních úkolů a ostatních náležitostí tak, aby společnost prosperovala, se tomu nelze divit. V každodenním shonu si však všichni musíme uvědomit, že není větší hodnoty než život a zdraví člověka.

 • Charakter komplexních služeb – stručně lze komplexní služby charakterizovat jako výkon funkcí odborně způsobilé osoby v prevenci rizik-bezpečnostního technika a technika požární ochrany v organizaci klienta, a to na základě smlouvy. Komplexní služby poskytujeme i v oblasti Koordinace BOZP na stavbách-koordinátor BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. ve zn. pozdějších předpisů.
 • Předmětem komplexních služeb je poradenství ve všech oblastech pracovního zdraví a bezpečnosti a řízení těchto oblastí v organizaci klienta (výkon školících, konzultačních a inspekčních činností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce).
 • Cílem komplexních služeb je zejména snižování úrovně identifikovaných rizik, zajištění ochrany životů a zdraví zaměstnanců klienta a osob vyskytujících se s vědomím organizace na jejím území a navození souladu stavu pracovního zdraví a bezpečnosti v organizaci s obecně závaznými platnými právními a ostatními předpisy.


Prodej a servis

 • prodej a servis hasících přístrojů – všechny prodávané hasící přístroje jsou od českého výrobce, vyrobené v souladu s evropskými normami, kontroly hasících přístrojů provádíme přímo na místě objednatele, opravy a revize se provádí v autorizované opravárenské dílně, možnost výměnného způsobu opravy.
 • prodej a servis hydrantů – zajišťujeme prodej náhradních dílů hydrantových systémů typu C a D (hadice, proudnice, spojky, přechody atd.), provádíme provozní kontroly hydrantových systémů typu C a D .
 • prodej bezpečnostních tabulek – z naší široké nabídky bezpečnostních tabulek si jistě vyberete pro svoji společnost ty nejvhodnější, nejpoužívanější tabulky máme neustále k dispozici, specifické nebo méně používané tabulky dodáme nejpozději do jednoho týdne.


Cenová politika

Pro převážnou většinu poskytovaných služeb nemá naše firma pevně stanovené ceníky, což není součástí taktizování v rámci stanovení cen. Činnosti a specifika jednotlivých organizací jsou značně rozdílné, což se projevuje zejména v náročnosti přípravy, zpracovávání dokumentace a dokladů, v nutném rozsahu jednotlivých služeb, a tím i na ceně za tyto služby. Cena je tedy individuální a odvíjí se podle počtu objektů a pracovišť, počtu zaměstnanců a rizikovosti prováděných prací jednotlivých firem a společností a je stanovena zpravidla před podepsáním smlouvy nebo objednávky, a to na základě prohlídky pracovišť a objektů, které mají být předmětem služeb a na základě krátkého jednání, kdy odpovědný zástupce organizace poskytne informace nezbytné pro stanovení ceny. Některé služby lze účtovat i v hodinové sazbě. Máme základní sazbu 330,- Kč/hod.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo jste na našich stránkách nenašli potřebnou informaci, neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail.

Not readable? Change text. captcha txt
0